Stowarzyszenie Pomocy

Stowarzyszenie Pomocy Tęczowe Pracze
im. Bożeny Trykowskiej

jest pozarządową Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)
zarejestrowaną dnia 07.02.2007 r.  w Krajowym Rejestrze Sądowym
(KRS)
pod nr  0000273753
Jeśli chcesz sprawdzić,
czy Stowarzyszenie ma status OPP –
wybierz:
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp
wpisz nr KRS: 0000273753

Siedziba
Stowarzyszenia Pomocy

im. Bożeny Trykowskiej
ul. Brodzka 163, 54-067 Wrocław
tel. 697 083 430
e-mail: stowarzyszenie.teczowe.pracze@gmail.com

Prezes: Monika Dyrcz
Wiceprezes: Kamila Niewierska

Darowizny
prosimy wpłacać na konto:

Bank: PKO BP S.A. VI Oddział we Wrocławiu
Nr konta: 86 1020 5226 0000 6502 0234 9371

Jak przekazać 1% podatku?
♦ Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 36, PIT 37 LUB PIT 28).
♦ podać nazwę – Stowarzyszenie Pomocy „Tęczowe Pracze” im. Bożeny Trykowskiej,
♦ oraz numer jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS 0000273753)

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP
w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Wyciąg ze Statutu

§ 8 Celem stowarzyszenia jest:
♦ Pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
♦ Aktywizacja środowiska lokalnego
♦ Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
♦ Pomoc w tworzeniu warunków, także zaplecza materialnego i gospodarczego, dla pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego dzieci i młodzieży objętych działaniem Stowarzyszenia.
♦ Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
♦ Wspieranie postaw prospołecznych i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
♦ Wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony zabytków, a w szczególności zabytkowych budynków należących do Parafii p.w. Św. Anny.
♦ Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
♦ Działalność charytatywna.

§ 9 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

♦ Pomoc w zdobywaniu funduszy na rzecz środowiskowej świetlicy „Tęcza”, działającej przy Parafii p.w. Św. Anny.
♦ Finansowanie pomocy dydaktycznych.
♦ Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
♦ Organizację i wspieranie finansowania wycieczek, kolonii, półkolonii oraz innej działalności służącej wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
♦ Zakup sprzętu na wspieranie kultury fizycznej i sportu.
♦ Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
♦ Nabywanie gruntów i nieruchomości na cele rekreacyjne.